Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH TƯ PHÁP - CẤP XÃ

(15:51 | 12/01/2019)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016; Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017; Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 
 

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước (Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017)

 

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

3

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

II

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp xã (Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018)

 

1

Đăng ký khai sinh

 

2

Đăng ký kết hôn

 

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

5

Đăng ký khai tử

 

6

Đăng ký khai sinh lưu động

 

7

Đăng ký kết hôn lưu động

 

8

Đăng ký khai tử lưu động

 

9

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

10

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

11

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

13

Đăng ký giám hộ

 

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

15

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

16

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

17

Đăng ký lại khai sinh

 

18

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

19

Đăng ký lại kết hôn

 

20

Đăng ký lại khai tử

 

III

LĨNH VỰC: CHỨNG THỰC (Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016)

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

2

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

3

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

4

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

5

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

6

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

7

Chứng thực di chúc

 

8

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

9

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

10

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

IV

LĨNH VỰC: HÒA GIẢI CƠ SỞ (Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016)

 

1

Thủ tục bầu hòa giải viên

 

2

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

 

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

V

LĨNH VỰC: HỘ TỊCH (Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016)

 

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

VI

Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (CSDLHT) (Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017)

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

VII

LĨNH VỰC: PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018)

 

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

 

VIII

LĨNH VỰC: NUÔI CON NUÔI (Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017)

 

 

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

 

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

 

 

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

 

 

(CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH TU PHAP.doc