Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO - CẤP XÃ

(16:37 | 13/02/2019)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí  (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Không quy định

Ủy ban nhân dân xã

 

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH GIAO DUC VA DAO TAO.doc