Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH NỘI VỤ

(09:53 | 14/08/2019)

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

II. LĨNH VỰC: THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

 

3

Tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

 

4

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

5

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

6

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

7

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

8

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

 

III. LĨNH VỰC: TÔN GIÁO (Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dướng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 

2

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều xã thuộc một huyện

 

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

4

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

 

5

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện.

 

6

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

 

7

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

 

8

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

IV. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (Quyết định số 1636/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Thủ tục thành lập hội

 

2

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

3

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

4

Thủ tục đổi tên hội

 

5

Thủ tục hội tự giải thể

 

 
(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_NOI VU.doc