Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh

(14:11 | 22/11/2016)

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841759

Vũ Thái Hồng

Chủ tịch

Vũ Hoàng Giang

Phó Chủ tịch