Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Liên đoàn lao động

(14:23 | 22/11/2016)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841049

Phạm Văn Lý

Chủ tịch

Trần Thị Hồng Đức

Phó Chủ tịch

Vũ Quốc Lập

Phó Chủ tịch