Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Khối vận, Mặt trận và các Đoàn thể

Ủy ban Mặt trận tổ quốc

(14:30 | 22/11/2016)

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841025

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch

Trần Quang Minh

Phó Chủ tịch

Hà Thị Kim Thu

Phó Chủ tịch