Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(22:13 | 13/05/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG.

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo (35 TTHC)

 

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

 

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

 

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

 

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

 

6

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học

 

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

8

Giải thể trường tiểu học

 

9

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

10

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

11

Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

12

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

 

13

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 

14

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

15

Giải thể trường trung học cơ sở

 

16

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

17

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập.

 

18

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

19

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

20

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

21

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

22

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

23

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 

24

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 

25

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

26

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

 

27

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

28

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

29

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

30

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

31

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

32

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

33

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

 

34

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 

35

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

 

 

(Chi tiết cụ thể được đính kèm tệp bên dưới)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_LINH VUC_GIAO DUC VA DAO TAO.doc