Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH CÔNG THƯƠNG

(22:51 | 13/05/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN UBND HUYỆN

 
 
 

 

 

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng (03 TTHC)

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

II

Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương (01 TTHC)

 

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

III

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong nước (06 TTHC)

 

1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

2

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_LINH VUC_CONG THUONG.doc