Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(23:00 | 13/05/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Xuất bản (02 TTHC)

 

01

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

02

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

II

Lĩnh vực: Viễn thông và Internet (05 TTHC)

 

01

Báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

02

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

03

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

04

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

05

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_LINH VU_TTTT.doc