Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH NỘI VỤ

(23:24 | 13/05/2018)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (03 TTHC)

 

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

II. LĨNH VỰC: THI ĐUA KHEN THƯỞNG (08 TTHC)

 

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

6

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

7

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

8

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

III. LĨNH VỰC: TÔN GIÁO (09 TTHC)

 

1

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

2

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

 

IV. LĨNH VỰC: TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (05 TTHC)

 

1

Thủ tục thành lập hội

 

2

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

3

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

4

Thủ tục đổi tên hội

 

5

Thủ tục hội tự giải thể

 

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_NOI VU.doc