Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện

NGÀNH TƯ PHÁP

(17:04 | 13/06/2018)

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực: Hộ tịch (15 TTHC)

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

II

Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước (10 TTHC)

 

II.1

Trong hoạt động quản lý hành chính

 

1

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

2

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

3

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

4

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

II.2

Trong hoạt động thi hành án dân sự

 

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

3

Thủ tục chi trả tiền bồi thường

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

III

Lĩnh vực: Chứng thực (12 TTHC)

 

1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

7

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

9

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

12

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

IV

Lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm (14 TTHC)

 

IV.I

Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

 

2

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất

 

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất

 

4

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

 

5

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

 

6

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

 

7

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

 

8

Xóa đăng ký thế chấp

 

IV.II

Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng nhà ở hình thành trong tương lai

 

1

Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 

3

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

 

4

Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai

 

5

Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 

6

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

 

V

Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở ( 01 TTHC)

 

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

VI

Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

 

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

VII

Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (CSDLHT)

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

 

 

(CHI TIẾT CỤ THỂ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_TU PHAP.doc