Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - CẤP XÃ

(15:42 | 12/01/2019)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực đất đai

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1.

Hòa giải tranh chấp đất đai

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

 

II. Lĩnh vực môi trường

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

      1.       

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

      2.       

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT

      3.       

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT

      4.       

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

-  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT

 

 

 (CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   NOI DUNG TTHC NGANH TAI NGUYEN VA MOI TRUONG.doc