Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Bộ thủ tục hành chính cấp xã

NGÀNH NỘI VỤ - CẤP XÃ

(10:42 | 14/08/2019)

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC: THI ĐUA KHEN THƯỞNG (Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4

Tặng danh hiệu gia đình văn hóa

5

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

II. LĨNH VỰC: TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO (Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 
(CHI TIẾT CỤ THỂ ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)
 
 
 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TTHC_ NOI VU - CAP XA.doc