Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Chính trị

Hòn Đất triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

(11:19 | 13/12/2018)

        Trong 3 ngày 11,12 và 13 tháng 12, Ban tuyên giáo huyện ủy Hòn Đất tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên thuộc các cơ quan, ban ngành cấp huyện và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt chưa tham gia hội nghị trực tuyến.

IMG_2756.jpg 

Toàn cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII

 

        Tại hội nghị, các học viên sẽ được tiếp thu những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Trong đó, tập trung nghiên cứu Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”. Thông qua việc triển khai, quán triệt, học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đồng thời tổ chức thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tế, tạo thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Qua đó, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN