Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Hòn Đất: Nhiều giải pháp nâng chất lượng xây dựng Nông thôn mới

(10:36 | 10/11/2017)

       Theo chuẩn NTM của Bộ tiêu chí NTM của tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020, huyện Hòn Đất có 2 xã đạt từ 15 – 16 tiêu chí, 6 xã đặt 12 – 14 tiêu chí, 3 xã đặt từ 9 – 11 tiêu chí và 1 xã đạt 1 tiêu chí. Theo đồng chí Dương Huy Bình – Phó trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòn Đất, so chuẩn tiêu chí NTM giai đoạn 2016 – 2020, bình quân mỗi xã đạt 11,83 tiêu chí, giảm 1,33 tiêu chí so với năm 2016.

        Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, huyện Hòn Đất tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng nhóm tiêu chí xây dựng CSHT nông thôn và cải thiện TNND. Huyện tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, và người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến năm 2020, huyện phấn đấu nâng TNND đạt 50 triệu đồng/người/năm . Do đó, việc phát triển kinh tế, chủ lực vẫn là kinh tế nông nghiệp được xem là nhiệm vụ quan trọng của các ngành và địa phương. Huyện Hòn Đất sẽ phát triển toàn diện: Chế biến, dịch vụ, du lịch... nhằm khai thác thế mạnh từng ngành. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng của huyện đạt 1.545 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 4.080 tỷ đồng, du lịch có khoảng 43.000 lượt khách đến tham quan Khu di tích lịch sử Ba Hòn. Đây được xem là ngành kinh tế không kém phần quan trong thúc đẩy kinh tế các xã, thị trấn phát triển và cải thiện TNĐ. Riêng ngành Nông nghiệp, huyện chú trọng tái cơ cấu theo hướng nâng cao chuỗi giá trị ở các mô hình: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, cánh đồng lớn. Toàn huyện có 6 xã đạt tiêu chí về thu nhập, trên 36,6 triệu đồng/người/năm gồm các xã: Thổ Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thuận, Lình Huỳnh và Bình Sơn.

 

mythuan2.JPG

 

Đồng chí Trần Đức Mậu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Mỹ Thuận đầu năm về tình hình xây dựng NTM của xã. Ảnh: THU OANH.

 

 

       Huyện Hòn Đất sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại. Cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, phù hợp điều kiện thực tiễn của huyện, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đến năm 2020, toàn huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM: Mỹ Thuận, Mỹ Thái, Nam Thái Sơn, Lình Huỳnh và Thổ Sơn; các xã còn lại đạt ít nhất 17 tiêu chí. Ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa... Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm cho nhân dân, nâng cao TNND đạt từ 50 triệu đồng/người/năm; hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 – 1,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; giải quyết việc làm từ 3.500 lao động/năm trở lên.

 

       Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Hòn Đất tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, văn phòng điều phối xây dựng NTM cấp huyện và ban quản lý NTM cấp xã. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhan dân các xã và ban, ngành, đoàn thể huyện. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nâng cao chất lượng quy hoạch, đề án xã NTM phù hợp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Về đầu tư CSHT phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020, huyện tập trung đầu tư trọng tâm, trọng điểm; trong đó, ưu tiên các công trình có tính đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển: Giao thông, điện, trường học, nước sạch... Đặc biệt, huyện chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao TNND nông thôn gắn xóa đói, giảm nghèo bền vững. Ưu tiên thực hiện điện khí hóa, cơ khí hóa, hợp tác hóa, áp ụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Phát triển mạnh kinh tế tập thể sản xuất gắn chế biến và tiêu thụ theo chuỗi. Đồng thời, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư về nông thôn, tham gia xây dựng NTM.

Bài: TRÚC KHOA (Báo Kiên Giang)