NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(17:06 | 13/06/2018)

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND tỉnh  ngày      tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I

LĨNH VỰC: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

II

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

 

1

Đăng ký hợp tác xã

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

4

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

5

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

6

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

16

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

19

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

III

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

 

Mục 1. Lựa chọn nhà đầu tư

 

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

 

Mục 2. Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

 

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 (CHI TIẾT CỤ THỂ VÀ CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TỆP BÊN DƯỚI)