NGÀNH THANH TRA - CẤP XÃ
(16:42 | 13/02/2019)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THANH TRA

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

 
 
 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÙNG CHUNG

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh

Không

- Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013;

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013.

02

Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh

Không

- Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013;

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013.

03

Xác minh tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh

Không

- Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/3/2013;

- Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013.

04

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thanh tra tỉnh

Không

- Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013;

 - Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014.

05

Thực hiện việc giải trình

Thanh tra tỉnh

Không

- Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013;

 - Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Giải quyết khiếu nại lần đầu

UBND cấp xã

Không

- Luật Khiếu nại;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016.

02

Giải quyết tố cáo

UBND cấp xã

Không

- Luật Tố cáo;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012;

- Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013.

03

Tiếp công dân

UBND cấp xã

Không

- Luật Tiếp công dân;

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

 - Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.

04

Xử lý đơn

UBND cấp xã

Không

- Luật Khiếu nại;

- Luật Tố cáo;

- Luật Tiếp công dân;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014.

 

(CÁC BIỂU MẪU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM Ở FILE BÊN DƯỚI)