Quyết định về việc công khai công tác phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, không bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức 06 tháng đầu năm 2020
(15:08 | 13/07/2020)