Phòng Nội vụ
(10:46 | 22/11/2016)

 

PHÒNG NỘI VỤ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT: (077) 3841341-3786881

Vũ Thành Trung

Trưởng phòng

Vũ Thành Tuyến

Phó Trưởng phòng

Lê Thanh Kiên

Phó Trưởng phòng