Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại cuộc họp lúc 07 giờ, ngày 25/12/2017 về công tác ứng phó bão Tembin
(13:54 | 25/12/2017)