TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang 05/10/2023
33 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Về điều chỉnh bổ sung kế hoạch danh mục vốn đầu tư công năm 2023 05/10/2023
32/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Về việc điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án 05/10/2023
30/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
29/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
28/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
27/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023