TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
30/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2024 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
29/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
28/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
27/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
26/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
25/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 24/07/2023
24/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện 24/07/2023