TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 252

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường, lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc cấp thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/05/2022
1109/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/04/2022
1108/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/04/2022
866/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nội vụ V/v thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU, ngày 12-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 05/04/2022
219/UBND-CCTKV UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Hòn Đất 01/04/2022
100/UBND-HKL Thủ tướng Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 18/02/2022
365/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chuyển Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 14/02/2022