TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
13/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2024
12/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2024
11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2024
10/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2024
50 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Hòn Đất khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 19/12/2023
54 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 15/12/2023
53 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 15/12/2023