TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường, lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc cấp thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/05/2022
3337/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/11/2021
2832/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/10/2021
1969/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực biển và hải đảo 13/07/2021
1359/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đề nghị thực hiện công tác BVMT theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 29/07/2020
459/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất 19/03/2020
92/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Bảng gía đất giai đoạn 2020 - 2024 22/02/2020