TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1969/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực biển và hải đảo 13/07/2021
1359/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đề nghị thực hiện công tác BVMT theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 29/07/2020
459/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất 19/03/2020
92/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Bảng gía đất giai đoạn 2020 - 2024 22/02/2020
1957/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/12/2019
1842/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/11/2019
1802/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 11/11/2019