Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
05/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v Phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
04/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v xác nhận miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
03/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/05/2020
02/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư V/v chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 29/05/2020
10/BC-HDND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" 15/04/2020