TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất 26/12/2019
02/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất 26/12/2019
6186/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ V/v phê duyệt kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2, trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 23/12/2019
6108/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo V/v công nhận kết quả đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2019 19/12/2019
01/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Lao động TBXH V/v ban hành Quy định tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chúc, những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng chính sách khi từ trần 11/12/2019
5945/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 29/11/2019
16/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 29/08/2019